راجع به تیپ های اجتماعی وروابط بین آن ها (دانش سوسیونیک) به دیگرزبان ها بخوانید !

سوسیونیک (تیپ شناسی اجتماعی) چیست ؟

روابط بین افراد قابل پیش بینی است ، هواداران سوسیونیک را باوربدارید یک تئوری روانشناختی نسبتاً تازه (ازسال 1970) . این روابط بین 16 تیپ شخصیّتی وجود دارد ، که شما هم به یکی ازآن ها تعلّق دارید .

اصل نام سوسیونیک ازسوسیو- وبیونیکس (مدل سازی زیست- پایه) گرفته می شود ، وبنابراین به معنای آن رشته ی علمی است که مدل سازی اجتماعی مبتنی برتیپ های روانشناختی کارل گوستاویونگ را مورد مطالعه قرارمی دهد .

تیپ شخصیّتی ، که تیپ اجتماعی هم نامیده می شود ، گذرا نیست آن ، نه درظرف یک روزتغییرمی کند نه درظرف یک سال . تیپ روانشناختی آشکاراازآموزش وپرورش فرد ، سطح فرهنگی ، وحرفه ی اوجداست : آن ، یک مدل است ازمبادله ی اطلاعاتی وعملی (متابولیسم- سازوکار) با جهان پیرامون . هرتیپی ، قوّت ها وضعف های نمونه واردارد: متمایزکردن خصلت های اجتماعاً مفید به بهای سرکوب دیگرخصلت ها حاصل می آید . گاهی اوقات دوفرد ازیک تیپ اجتماعی همچون دوقلوها به نظرمی آیند ، که درحقیقت حتّی نسبتی هم با هم ندارند . احتمالاً تیپ اجتماعی به لحاظ وراثتی " برنامه ریزی شده " است .

تیپ اجتماعی درروابط انسانی نسبت به آموزش وپرورش نقش عظیم تری ایفا می کند . درروانشناسی تئوری های مختلفی راجع به روابط بین فردی وجود دارد . بسیاری ازروانشناسان تأثیرتیپ شخصیّتی برروابط انسان را نادیده می انگارند . آن ها می گویند که همه چیزتنها به سطح فرهنگی واجتماعی شخص ، پرورش او، حرفه ی اووامثال آن ، بستگی دارد. با وجوداین ، حتّی دربین کسانی که همبستگی بین منش افرادوروابط آن ها را می پذیرند ، نگرش ها متفاوت است . سقراط تنوانست بدین سؤال پاسخ دهد ، کدام دوست بهتراست ، آن که شباهتش بیش ترویا آن که شباهتش کمتراست ؟

سوسیونیک روابط بین تیپ های اجتماعی رابه نسبت سازش پذیری (قابلیّت تطابق) آن ها درجه بندی می کند. به عنوان مثال ، رابطه ی بین دوتیپ همانند همواره نیک گسترش نمی یابد : آن ها ، که همدیگررا دریک چشم به هم زدن درک کرده اند ، درعین حال ، به همان ترتیب ، درقبال مسایل واحد سازش ناپذیرند ؛ به عبارت دیگر، کمک متقابل درچنین زوج هایی ازکیفیّت پایینی برخورداراست . رابطه ی بین دوتیپ کلاً متفاوت ، امّا ، بسیاربدتراست آن ، به ستیزهای دایمی منجرمی شود. پس ، آن واسطه ی طلایی کجاست ؟

وارد رابطه ی دوجانبه شوید رابطه یی که ازنظرروانشناختی مکمّل است . سوسیونیک 16 تیپ را به 8 زوج مکمّل یا دوگانه تقسیم می کند. چنین زوج هایی درتعامل های نزدیک باثبات ترینند.

اگرمی خواهید بدانید به چه نوع تیپی متعلّقید ودرروابطتان با افرادپیرامونتان چه امکاناتی نهفته است پس ، این ، سایتی است برای شما. اگرمی خواهید بیش تربیاموزید پسخورد خودرابرای ماارسال دارید!

همه ی سایت های سوسیونیک ازاین نگرش حمایت می کنند که سوسیونیک ، ازیک سوی ، ونشانگرتیپ مایرز- بریگز (MBTI) ازدیگرسوی ، به رغم شباهت متقابل به سبب منشأ مشترک ازتئوری کارل گوستاویونگ ، برهم منطبق نیستند . اگرپدیده یی درتئوری MBTI با تئوری سوسیونیک متناقض درآمد ، تنها یک راه وجوددارد برای این که تصمیم بگیریم چه کسی درست می گوید : باانجام آزمایش های تطبیقی .

قلمروهای اصلی کاربرد سوسیونیک . پرورش ( تعامل بین معلّمان ودانش آموزان ودانشجویان / نوآموزان ، مسایل مربوط به فهم مطالب تربیتی ) ، مشاوره ی خانوادگی (ازدواج وطلاق ، مسایل مربوط به سنّ ) ، مشاوره ی پرسنلی ( راهنمایی شغلی ، سازش پذیری درون یک مجموعه ی کاری ، راهبُرد یک شرکت مبتنی برمحتوای تیپ اجتماعی کارمندان خود(، پژوهش های علمی بنیادین ، (مدل سازی ریاضیّاتی ، ژنتیک " پیدایی ورشدموجودزنده " ، روان- تنکردشناسی ، ریخت شناسی مختصّات بیرونی تیپ های اجتماعی) بازی هاوپرورشیاری های روانشناختی .

باافراد تماس بگیرید

( لطفاً به زبان انگلیسی ، آلمانی یا روسی برای ما نامه بنویسید )

دیمیتری لی تف ، دارنده ی سایت (سَن پِتِرزبورگ ، روسیّه)

Dmitri LYTOV, Webmaster (St. Petersburg, Russia)

ماریانا لی توا ، سَن پِتِرزبورگ

Marianna LYTOVA, St. Petersburg