Portrék

A Modell A

1Ëîãèêà ñòðóêòóðíàÿ 2Èíòóèöèÿ âîçìîæíîñòåé
4Ñåíñîðèêà âîëåâàÿ 3Ýòèêà îòíîøåíèé
6Ñåíñîðèêà îùóùåíèé 5Ýòèêà ýìîöèé
7Ëîãèêà ïðîöåññîâ 8Èíòóèöèÿ âðåìåíè

Robespierre, Az Analizáló (Elemző)

Logikai-intuitív introvertált
(racionális)
INTj

© Szöveg: Weisband I., Munkaanyagok, 1986.
© Portrék: Filatova Ye., Személyiség a Szocionika tükrében, 2001.
© Fordította Illovszky Miklós, 2006.

"Merészen kérdezni, akár isten létezését is megkérdőjelezni; ha van Isten egyáltalán, akkor jóvá kell hagynia a józan ész uralmát.”
Thomas Jefferson.

Maximilian Robespierre – a Nagy Francia Forradalom (1789 - 1794) vezetője.

1. „Gondolkodom, tehát vagyok”. Egy ember fejlett logikai és analizáló képességekkel. Tudja, hogy kell leásni a dolgok mélyére, hogy feltárja azok belső struktúráját. "Az elővigyázatosság egy csendes, tanulmányozó munkára késztetett, amely elragadtatással töltötte el a lelkemet." – mondta Thomas Jefferson, akinek az elnöksége alatt az USA területe közel kétszeresére nőtt. Ő az élet minden területét logikai nézőpontból közelítette meg.

2. „A pártatlanságom a mesterségem”. Ez a típus egy forradalmi vagy politikai összeesküvő. Konfliktus helyzetben egy bizottságot hoz létre, hogy megbüntesse a vétkest. Hiszi, hogy a világon mindennek logikusnak és következetesen pártatlannak kell lennie. Képes a saját érdekeit és biztonságát félretenni, amikor a megtámadottad védi. Magával szemben is nagyon magas mércét állít. Hacsak valaki nem gondoskodik róla, még könnyen éhezésbe is hajszolja magát. Garibaldi, Robespierre, Dzierzhynski, Jefferson olyan forradalmárok, akik egy eszmének szentelték az életüket.

3. Az aszkéta. Extrém módon kompromisszum képtelen, gyakran szúrós szemmel tekint körül a filozófus homloka alól. Megkeményíti magát, edz a hideg, az éhezés, a veszteségek és mások rosszallása ellen. Az egyedüli aspektus, ahol partnerének engedményt tesz, az az öltözködés, az ízlés és a rutin házimunka ügyei. Az az elvárás, hogy ezekért a dolgokért felelősséget vállaljon irritálja őt. Gyakran a ruhájának a minőségét sem veszi észre. A parancsokat nem tolerálja. Duálja, a A Bonviván, ha tudatában van ennek, őt nem közvetlen utasítással vonja be a munkába, hanem szükségtelen lendülettel elkezd fontoskodni körülötte– ekkor az Analizáló kezd bevonódni és innentől a munka gyorsan, logikusan és csendben folyik. Nem mutat sok kezdeményező készséget, elvonuló és csendes,

4. Némileg gyengéd és szeszélyes. Önfeláldozása az igazság védelmében különösen észveszejtő, ha valaki tudja, hogy minden olyan dolog, ami a csendet és az életének ritmusát megzavarja, rendkívüli módon irritálja. Nagyon sokat törődik azzal, hogy egészséges életet éljen. Rene Descartes úgy vélte, hogy minden halandó dolog fő motívuma az egészség, a második az igazság. Fiatalon hajlamos mozgalmas életet élni, sok baráttal, szerencsejátékkal, ivászatokkal. Később arra a következtetésre jut, hogy ezek a dolgok már nem olyan fontosak és más az, amire valóban vágyik. Nem nagyon ambiciózus, de azt nem nagyon viseli el, ha mások megelőzik a ranglétrán, ha azt nem érzik igazságosnak. Nagyon nehéznek érzik azt a helyzetet, ha olyan főnök alatt kell dolgozniuk, akit nem respektálnak.

5. Boldog életvitelű, aki jól bebiztosítja magát. Nagyon titoktartó, nem szereti a váratlan vendégeket. A feddésre nagyon élesen reagál, de néha az ingerültségét mesterséges mosoly mögé rejti.

A típus duálja (a pszichológiailag kiegészítő típus): Hugo, A Bonviván (etikai-érzékelő extravertált).

A típus hírességei...

Portrék

9 ;